...prawdziwe ale niecodzienne anegdoty o życiu i historyjki z życia wzięte

Opublikuj swoje anegdoty z życia wzięte lub opowiedz innym co ci się wyjątkowego przydarzyło...
Twoja nazwa użytkownika :
Kategorie do luftu :
Płeć? :

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego DoLuftu.pl

I. Postanowienia wstępne:
    1. Administratorem czyli podmiotem zarządzającym i prowadzącym serwis internetowy DoLuftu.pl jest Promoweb, z siedzibą w Krakowie, 30-062, przy al. 3-go Maja 9, NIP: 521-355-26-83, REGON 148722116. Administrator serwisu DoLuftu.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Promoweb, a niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.
    2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu DoLuftu.pl dostępnego pod adresem internetowym http://doluftu.pl a w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu jak również prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Promoweb jako Administratora. Postanowienia Regulaminu wraz z aktualnymi przepisami prawa obowiązującego na terytorium Polski, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki użytkowników Serwisu. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, pełne zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego oraz wszelkie rozporządzenia dotyczące w szczególności publikacji internetowych.
    3. Przed skorzystaniem z Serwisu DoLuftu.pl należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin gdyż korzystanie w jakikolwiek sposób z Serwisu, a w szczególności opublikowanie w Serwisie jakiejkolwiek zawartości oznacza i potwierdza automatycznie pełną akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu oznacza jednocześnie akceptację Polityki Prywatności.

II. Definicje stosowane w niniejszym Regulaminie:
    1. Serwis : zbiór stron internetowych dostępnych w domenie doluftu.pl, składających się na serwis DoLuftu.pl, dostępny pod adresem http://doluftu.pl, pozwalający w szczególności na opublikowanie w różnych kategoriach krótkich anegdot nawiązujących do życia codziennego, oraz komentowanie i notowanie anegdot opublikowanych przez innych użytkowników.
    2. Użytkownik : osoba korzystająca z serwisu DoLuftu.pl, niezależnie od stopnia wykorzystania różnych funkcjonalności proponowanych w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia może być użytkownikiem Serwisu pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
    3. Konto : oznacza funkcjonalność pozwalającą na pełne korzystanie z Serwisu po dokonaniu wstępnej rejestracji i po aktywacji konta która następuje poprzez klikniecie na link aktywujący przesłany poprzez e-mail na adres podany podczas rejestracji. Użytkownik aktywnego konta posiada możliwość zmiany hasła dostępu do swojego konta oraz aktualizacji danych podanych podczas rejestracji poprzez zalogowanie się na konto w Serwisie.
    4. Profil użytkownika : oznacza całość informacji i innych elementów (np zdjęcie) prezentujących i opisujących osobę Użytkownika, opublikowanych w Serwisie dobrowolnie i we własnym zakresie przez Użytkownika i dostępnych do wglądu dla innych Użytkowników pod adresem internetowym związanym z loginem czyli unikalną nazwą Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana podczas wstępnej rejestracji. Zmiana danych w profilu Użytkownika jest możliwa po zalogowaniu się na konto w Serwisie. Profil użytkownika posiadają wyłącznie Użytkownicy posiadający aktywne konto w Serwisie.

III. Zasady i warunki korzystania z serwisu DoLuftu.pl
    1. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest: posiadanie dostępu do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania. Warunkiem koniecznym dla dokonania rejestracji w Serwisie jest posiadanie aktywnego adresu e-mail jednak dotyczy to wyłącznie Użytkowników pragnących posiadać aktywne konto w Serwisie tak aby korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności.
    2. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, ma prawo przeglądać wszelkie treści i materiały umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych Użytkowników, zamieszczać w Serwisie własne materiały oraz komentarze, głosować na anegdoty i komentarze zamieszczone w Serwisie, umieszczać w innych serwisach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w jakikolwiek sposób linki do poszczególnych stron dostępnych w ramach Serwisu.
    3. Treści anegdot lub komentarzy zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie staja się dostępne niezwłocznie po ich wysłaniu przez Użytkownika lub po uprzednim sprawdzeniu przez Administratora Serwisu. Promoweb zastrzega sobie prawo do poprawek błędów ortograficznych jak również edycji, skrócenia i wszelkiej modyfikacji tekstów wysłanych przez Użytkowników jak również do niepublikowania niektórych anegdot lub komentarzy uznanych za sprzeczne z Regulaminem lub bezwartościowe w stosunku do linii edytorskiej Serwisu.
    4. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują Promoweb. Dotyczy to wszystkich materiałów i informacji dostępnych w Serwisie, a w szczególności tekstów i elementów graficznych. Kopiowanie, wyświetlanie, modyfikowanie i wszelkie przetwarzanie materiałów dostępnych w Serwisie jest niedozwolone, z wyjątkiem otrzymania odpowiedniego zezwolenia.
    5. Publikując wszelkie materiały w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystywanie i rozpowszechnianie zamieszczonych przez siebie materiałów i udziela Promoweb nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji na eksploatację zamieszczonych materiałów poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, wykorzystywanie materiałów w całości lub we fragmentach do promocji i reklamy Serwisu, kopiowanie, publikowanie, dystrybucję, modyfikację, przekład oraz wykorzystanie w każdy inny sposób, nawet po własnej rezygnacji z udziału w Serwisie lub usunięciu Użytkownika z Serwisu.
    6. Zarejestrowanie i aktywowanie konta przez Użytkownika w ramach Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
    7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych zawartych w Profilu Użytkownika, przetwarzanych przez Serwis, a także prawo do poprawiania tych danych poprzez edycję konta Użytkownika lub zażądanie zaprzestania ich przetwarzania poprzez usunięcia konta użytkownika. Po zakończeniu z korzystania z Serwisu, dane Użytkownika mogą być wciąż przetwarzane w ograniczonych wypadkach dotyczących między innymi wyjaśnienia niedozwolonego korzystania z Serwisu.
    8. Użytkownika ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki swoich działań polegających na publikacji w Serwisie anegdot lub komentarzy. Umieszczając w Serwisie jakiekolwiek materiały Użytkownik oświadcza iż są one wolne od wszelkich roszczeń oraz, że przysługują mu prawa autorskie do opublikowanej treści. Użytkownik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Promoweb z tytułu naruszenia ich praw poprzez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek materiału przez Użytkownika, Użytkownik przejmuje na siebie wszelkie koszty ewentualnego postępowania sądowego lub ustalonych ugodowo odszkodowań.
    9. Adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Użytkownika podczas wstępnej rejestracji może zostać wykorzystany przez Promoweb do przesyłania Użytkownikowi hasła do konta, kontaktowania się Promoweb z Użytkownikiem w sprawach związanych bezpośrednio z Serwisem DoLuftu.pl jak również przesyłanie Użytkownikowi informacji dotyczących produktów lub usług proponowanych przez Promoweb jak i inne podmioty za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Promoweb. Otwierając swoje konto w Serwisie Użytkownik udziela zgody na wyżej wymienione sposoby wykorzystania swojego adresu poczty elektronicznej.
    10. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z powszechnie przyjętymi normami społeczno-obyczajowymi i zasadami netykiety. Są w szczególności zabronione wszelkie treści nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalające faszyzm lub nazizm, treści pochwalające lub promujące przemoc oraz treści naruszające uczucia religijne. Są również niedozwolone wszelkie materiały o charakterze reklamowo-marketingowym a w szczególności teksty zawierające jakiekolwiek linki prowadzące do innych serwisów lub witryn internetowych.
    11. W przypadku naruszenia prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, Serwis zastrzega możliwość modyfikacji lub usunięcia nielegalnego materiału jak również czasowego zablokowania lub całkowitego usunięcia Konta Użytkownika w przypadku poważnego naruszenia Regulaminu oraz działania na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od każdej dotyczącej go decyzji, poprzez złożenie reklamacji wraz z wyjaśnieniem stanu faktycznego za pośrednictwem ogólniedostępnego formularza kontaktowego. W uzasadnionych przypadkach Administrator może być uprawniony do powiadomienia właściwych kompetentnych organów państwowych.
    12. Promoweb deklaruje że umieszczenie w Serwisie wszelkich anegdot, komentarzy oraz innych materiałów powoduje automatyczną rejestrację adresów IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Adresy IP jak również wszelkie dane związane z kontem Użytkownika mogą zostać udostępnione wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa, odpowiednim, uprawnionym organom państwowym powołanym do wykrywania lub ścigania przestępstw.
    13. Promoweb zastrzega sobie prawo do przeniesienia przysługujących w stosunku do Użytkownika praw i obowiązków na dowolny podmiot, na co Użytkownik wyraża zgodę w ramach akceptacji niniejszego Regulaminu. W przypadku przeniesia praw i obowiązków na inny podmiot, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez odpowiednią zmianę Regulaminu.

IV. Zmiany regulaminu.
    1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane sukcesywnie na łamach Serwisu w postaci nowego jednolitego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu dostępną przez okres 30 dni na głównej stronie Serwisu.
    2. Po opublikowaniu na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu, każdy Użytkownik powinien zapoznać się z wprowadzonymi zmianami, biorąc pod uwagę zasadę że każde zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez każdego Użytkownika.
    3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i powiadomić o tym Administratora najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. W przeciwnym wypadku, uznaje się jednoznacznie, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin. Ewentualne oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w nowym Regulaminie, pociąga za sobą automatycznie usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu.

Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia dotyczące Serwisu DoLuftu.pl należy składać drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie lub pisemnie drogą pocztową na adres: Promoweb, al. 3-go Maja 9, 30-062 Kraków.